Adwokat rozwód Gdańsk

kiedy rozwód jest niemożliwy

Kiedy rozwód jest niemożliwy?

Zanim złożysz pozew o rozwód do właściwego sądu, to dokładnie zastanów się, czy ma to sens. Samo złożenie pozwu o rozwód nie daje gwarancji jego uzyskania. Sąd zawsze będzie badał przesłanki orzeczenia rozwodu. Kiedy rozwód jest niemożliwy? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz w niniejszym wpisie.

Kiedy rozwód jest niemożliwy

Przy podejmowaniu decyzji o rozwodzie pierwszą w kolejności rzeczą jaką powinieneś ustalić jest to, czy w ogóle może on zostać orzeczony w Twojej sprawie. Kiedy rozwód jest niemożliwy?

Polskie prawo dopuszcza możliwość orzeczenia rozwodu tylko, jeśli wystąpią przesłanki wskazane w dyspozycji art. 56 § 1 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (k.r. i o):,, Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. W każdej sprawie o rozwód sąd ustala czy taki rozkład pożycia wystąpił. Opisałam to szerzej w artykule Jak uzyskać rozwód?

Jeżeli w konkretnej sprawie powyższe przesłanki nie występują, wówczas rozwód nie jest dopuszczalny. Ponadto, istnieją tzw. przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu i jeśli chociaż jedna z nich ma miejsce, skutecznie uniemożliwia to sądowi rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Co oznacza to praktyce? Otóż, samo złożenie pozwu o rozwód nie jest gwarancją jego uzyskania, a co więcej, zdarzają się sytuacje, że pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd oddali wniosek i odmówi rozwiązania małżeństwa.

Kiedy rozwód jest niemożliwy?

Jak wspomniałam, przepisy prawa rodzinnego wskazują sytuacje, w których sąd może nie orzec rozwodu, pomimo ustania więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Pamiętaj, że trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego może okazać się niewystarczającym argumentem dla sądu, aby oficjalnie zakończyć konkretny związek. Kiedy rozwód jest niemożliwy? Artykuł 56 § 2 i 3 k.r. i o. określa okoliczności, w których rozwód może nie zostać orzeczony, mimo spełnienia wskazanych wcześniej przesłanek:

  1. Wzgląd na dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Zakaz orzekania rozwodu, gdy w jego konsekwencji miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci jest podyktowany szczególnymi względami ochrony dzieci. Chodzi tu o sytuację dzieci już narodzonych, które nie ukończyły 18 roku życia. Pomimo braku definicji dobra dziecka kwestie jakie będą brane pod uwagę to to, czy rozwód nie wpłynie niekorzystnie na rozwój dzieci, czy w przypadku jego orzeczenia nie zostaną osłabione więzi między dzieckiem, a rodzicem, przy którym ono nie pozostanie, jak również czy też sam rozwód nie będzie zbyt trudnym i bolesnym doświadczeniem dla dziecka. Zasadą w sprawach rozwodowych pomiędzy małżeństwami posiadającymi wspólne małoletnie dzieci jest zasięganie przez sąd opinii specjalistów, którzy na podstawie przeprowadzanych badań określają stosunek dzieci do rodziców i to, jak rozumieją one stosunki między
  2. Sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego. Orzeczenie rozwodu może się okazać niemożliwe, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, wymaga zarówno pomocy materialnej jak i moralnej współmałżonka a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. Poza sytuacjami związanymi z chorobami sąd może wziąć też pod uwagę trudną sytuację materialną i życiową związaną z podeszłym wiekiem. Należy też podkreślić, że choroba nie będzie przeszkodą wtedy, kiedy wynika z wyłącznej winy współmałżonka (np. uzależnienie).
  1. Żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka winnego rozkładu pożycia. Rozwód nie będzie dopuszczalny, jeżeli żąda go strona, która ponosi winę za rozkład małżeństwa, chyba że, zapytany przez Sąd o zdanie ,,niewinny’’ małżonek wyrazi zgodę. Od zasady tej, przewidziano wyjątki: małżonek nieponoszący winy wyraża zgodę na rozwód, pozbawiony nacisków i dobrowolnie.

W pewnych przypadkach sama odmowa wyrażenia zgody może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego gdy np.: wynika ze złośliwości czy chęci zemsty. Okolicznościami pozwalającymi przyjąć, że w danej sprawie odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego są np. gdy małżonkowie od lat prowadzą odrębne życie. Należy zaznaczyć, że to na żądającym rozwodu małżonku spoczywa obowiązek przedstawienia faktów, uzsadniających ocenę, że brak zgody na rozwiązanie małżeństwa jest moralnie naganny.

Czy sąd może nie dać mi rozwodu?

Dopuszczalność rozwodu zawsze będzie kwestią rozważaną w oparciu o indywidualne okoliczności konkretnej sprawy.

Rozwód jest trudną i stresującą sytuacją dla rodziny. Dlatego wybór doświadczonego prawnika, który zna proces rozwodowy od początku do końca oraz poprowadzi Twoją sprawę od momentu złożenia pozwu, aż do uprawomocnienia wyroku jest kluczowy. Udzielę Ci fachowego i rzetelnego wsparcia prawnego w sprawie o rozwód. Twój udział w sprawie będzie minimalny, dzięki czemu ograniczysz stres i będziesz mógł normalnie funkcjonować.

Jeżeli dokładnie przeanalizowałeś swoją sytuację i doszedłeś do wniosku, że istnieją szanse na orzeczenie rozwodu w Twojej sprawie, to zapraszam do lektury kolejnego wpisu blogowego, w którym tłumaczę jak uzyskać rozwód.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze. W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Małgorzaty Wojtanis poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie głównej.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią