Adwokat rozwód Gdańsk

Cofnięcie pozwu rozwodowego

Cofnięcie pozwu rozwodowego

Życie pisze różne scenariusze. Może się zdarzyć, że złożyliście Państwo pod wpływem impulsu pozew o rozwód, ale z różnych powodów nie chcecie, aby sprawa w Sądzie zakończyła się rozwiązaniem małżeństwa. Co w takiej sytuacji zrobić? Cofnięcie pozwu rozwodowego pomoże Wam osiągnąć wyżej wskazany cel. Jeżeli bowiem cofnięcie pozwu rozwodowego będzie skuteczne – Sąd umorzy postępowanie i nie orzeknie rozwodu. Czy można cofnąć pozew o rozwód? Jaki wpływ na cofnięcie pozwu rozwodowego ma etap postępowania sprawy o rozwód? W jaki sposób uzasadnić rzeczony wniosek? W tym wpisie uzyskacie Państwo odpowiedzi na wyżej wskazane pytania.

Cofnięcie pozwu rozwodowego

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Cofnięcie pozwu rozwodowego jest dopuszczalne, podobnie jak cofnięcie jakiegokolwiek innego pozwu cywilnego wniesionego do Sądu. Ustawodawca dopuścił taką możliwość – tworząc przepisy dotyczące cofnięcia pozwu.

Prawodawca zakłada zatem, że od momentu wniesienia pozwu, okoliczności stanowiące podstawę do wytoczenia powództwa o rozwód mogą ulec zmianie.

Decyzja o sporządzeniu i wniesieniu pozwu o rozwód nierzadko jest podejmowana pod wpływem impulsu. Szereg negatywnych zdarzeń  składa się na finalne działania prawne, ale zwykle poprzedza je jedno wydarzenie, które „przelało czarę goryczy”.

Musicie Państwo pamiętać, że rozwód ma charakter nieodwracalny. Oznacza to, że po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego nie będzie można ponownie zawrzeć małżeństwa z tą samą osobą. Cofnięcie pozwu o rozwód będzie zatem rozsądne wówczas, gdy dojdziecie Państwo do przekonania, że wasza decyzja o podjęciu działań natury prawnej była przedwczesna – na przykład wobec istotnej zmiany okoliczności w Waszym małżeństwie.

W tym miejscu przywołam treść art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.”), aby następnie omówić jego postanowienia w dalszej części wpisu.

Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Etap sprawy o rozwód a cofnięcie pozwu rozwodowego

Całe postępowania rozwodowe – przez pryzmat wyżej przywołanej regulacji – można podzielić na kilka etapów.

Etap pierwszy rozpoczyna się od złożeniu pozwu rozwodowego do Sądu, a kończy na rozpoczęciu rozprawy w Sądzie.

Etap drugi to postępowanie właściwe, które trwa po rozpoczęciu rozprawy.

Etap trzeci to czasookres po wydaniu wyroku rozwodowego, a przed jego uprawomocnieniem się.

Cofnięcie pozwu rozwodowego będzie wyglądało inaczej w każdym z wyżej wskazanych etapów, a niekiedy skuteczność samej czynności będzie uzależniona od postawy drugiej strony sporu, a ściślej od jej zgody.

Cofnięcie pozwu o rozwód bez zgody pozwanego

Pozew o rozwód można cofnąć aż do rozpoczęcia pierwszej rozprawy bez zezwolenia strony pozwanej. Oznacza to, że strona powodowa posiada dużą swobodę w tym zakresie.

Jeżeli wniosek o cofnięcie pozwu rozwodowego będzie sporządzony poprawnie, Sąd najpewniej przychyli się do niego i wyda postanowienie o umorzeniu postępowania rozwodowego.

Należy w tym miejscu poczynić dwie dość istotne uwagi. Może się bowiem zdarzyć, że rozprawa jeszcze się nie rozpoczęła, a pozwany w sprawie o rozwód sporządził już odpowiedź na pozew.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, jeżeli pozwany w odpowiedzi na pozew domaga się oddalenia powództwo (chce utrzymać w mocy związek małżeński) lub nie złoży odpowiedzi na pozew rozwodowy, to cofnięcie pozwu rozwodowego przed rozpoczęciem rozprawy będzie możliwe bez jego zgody. W każdym innym przypadku w celu skutecznego cofnięcia pozwu o rozwód będzie wymagana jego aprobata.

Sąd może również uznać Państwa wniosek za niedopuszczalny. Stanie się tak wówczas, gdy okoliczności sprawy wskazują, że cofnięcie pozwu jest:

– sprzeczne z prawem;

– sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

– środkiem do obejścia prawa.

W praktyce rzadko zdarza się jednak, aby Sąd z wyżej wskazanych przyczyn uznał wniosek o cofnięcie pozwu rozwodowego za niedopuszczalny. W każdym razie warto mieć taką informację „w tyle głowy”.

Cofnięcie pozwu rozwodowego za zgodą pozwanego

W poprzednim akapicie przywołałam Państwu jedną z sytuacji, w której cofnięcie pozwu rozwodowego będzie wymagało zgody strony pozwanej.

Cofnięcie pozwu o rozwód po rozpoczęciu pierwszej rozprawy, a także na dalszym etapie postępowania (np. po wydaniu wyroku, ale przed jego uprawomocnieniem się) będzie wymagało zgody współmałżonka.

Jeżeli druga strona sporu nie będzie chciała takowej zgody wydać, a będzie Państwu zależało na utrzymaniu małżeństwa – należy dołożyć wszelkich starań, aby zaprzeczyć istnieniu podstawowej przesłanki rozwodu, a mianowicie trwałemu i zupełnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego.

Są również inne sytuacje, w których Sąd nie wyda orzeczenia o rozwodzie. W tym miejscu zapraszam Państwa do zapoznania się z moim innym wpisem blogowym, w którym omówiłam zagadnienie niedopuszczalności rozwodu.

Jak powinno nastąpić cofnięcie pozwu rozwodowego?

Oświadczenie o cofnięciu pozwu o rozwód warto przygotować na piśmie i wysłać w dwóch egzemplarzach do Sądu – ze stosownym uzasadnieniem swojej decyzji.

W razie cofnięcia pozwu o rozwód poza rozprawą, wobec braku konieczności uzyskania zgody pozwanego, przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego.

Pozwany może w terminie dwóch tygodniu złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów, które poniósł.

Jeżeli jednak skuteczność cofnięcia pozwu rozwodowego zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

Milczenie pozwanego będzie zatem poczytywane jako dorozumiana akceptacja cofnięcia pozwu.

Uzasadnienie cofnięcia pozwu rozwodowego

Wniosek o cofnięcie pozwu o rozwód powinien zawierać uzasadnienie. Postarajcie się Państwo wytłumaczyć dlaczego podjęliście decyzję o cofnięciu pozwu o rozwód. Samo uzasadnienie nie musi być długie. Sąd doceni zwięzłość i porządek w wyrażaniu myśli.

Skutki cofnięcia pozwu rozwodowego

Cofnięcie pozwu rozwodowego wywołuje dwa istotne skutki, a mianowicie:

– cofnięty pozew o rozwód nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa;

– pozwany może domagać się zwrotu kosztów od powoda.

Skuteczne cofnięcie pozwu rozwodowego będzie skutkowało umorzeniem postępowania o rozwód.

Podsumowanie

Cofnięcie pozwu rozwodowego może nastąpić bez zgody i za zgodą strony pozwanej. Powyższe jest zdeterminowane przez etap postępowania, w którym wniosek o cofnięcie pozwu zostanie złożony. Skuteczne cofnięcie pozwu rozwodowego sprawi, że nie wywoła on żadnych skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania rozwodowego.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotycząc cofnięcia pozwu rozwodowego – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie prawne w Twojej sprawie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią