Adwokat rozwód Gdańsk

Przysposobienie dziecka żony

W jaki sposób przysposobić dziecko żony?

Przysposobienie dziecka żony stanowi przejaw najwyższej troski o dobro wspólnej rodziny. Tego rodzaju zdarzenie zacieśni relacje panujące w rodzinie oraz uporządkuje sytuację prawną dziecka żony. Przysposobienie (potocznie znane jako adopcja) jest uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej jako: „k.r.i.o”). Przepisy wskazują jakie wymagania musi spełnić osoba przysposabiająca dziecko żony oraz jak wygląda procedura przysposobienia. Jest to zatem postępowanie ściśle formalne, podczas którego należy spełnić szereg obowiązków. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie przysposobienia jest bardzo trudne. Jak przysposobić dziecko żony? Jakie warunki należy spełnić, aby osiągnąć wcześniej ustalony cel?

Przysposobienie dziecka żony

Przysposobienie dziecka żony

Przysposobienie dziecka żony to decyzja na całe życie. Wywiera ona bowiem istotne skutki prawne nie tylko w relacji przysposabiającego z dzieckiem (przysposabianym), ale także z rodziną przysposabiającego. Powyższe przesądza o tym, że do przyszłego postępowania należy w odpowiedni sposób się przygotować. Przysposobienie dziecka żony jest możliwe i w dalszej części niniejszego wpisu przedstawię Państwu najważniejsze zagadnienia, które są związane z przysposobieniem.

Definicja przysposobienia dziecka

Przysposobienie dziecka to proces formalnego przyjęcia dziecka do rodziny przez osoby, które nie są jego biologicznymi rodzicami. Przysposobienie zapewnia dziecku prawne i społeczne związki z adoptującymi rodzicami (lub rodzicem) oraz zastępuje rodzinę biologiczną jako podstawową jednostkę opieki i wychowania dziecka. W procesie przysposobienia, rodzice adopcyjni stają się prawnymi opiekunami dziecka i ponoszą odpowiedzialność za jego dobrostan, a dziecko uzyskuje prawa i obowiązki przysługujące biologicznym potomkom rodziców adopcyjnych. Przysposobienie ma na celu zapewnienie dziecku stabilnego i kochającego środowiska rodzinnego, w którym może się rozwijać i osiągać pełny potencjał.

W polskim porządku prawnym wyróżniamy dwa rodzaje przysposobienia – przysposobienie pełne i niepełne. Są to dwa zasadniczo różne rodzaje przysposobienia dziecka, które różnią się zakresem prawnym powstałej relacji.

Przysposobienie pełne

Przysposobienie pełne jest najbardziej kompletną formą przysposobienia dziecka i oznacza formalne przyjęcie dziecka do własnej rodziny, na takich samych zasadach jak dziecka własnego – bez żadnych ograniczeń. Przysposabiający uzyska pełne prawa rodzicielskie i będzie zobowiązany o dbanie o dobro dziecka.

Przez przysposobienie pełne powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

Jednocześnie należy pamiętać, że z dniem przysposobienia pełnego ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.

Skutki przysposobienia będą rozciągały się również na zstępnych przysposobionego (dzieci, wnuki itp.).

Wyżej wskazanych zasad nie stosuje się względem małżonka, którego dziecko zostało przysposobione przez drugiego małżonka, ani względem krewnych tego małżonka, także w razie przysposobienia po ustaniu małżeństwa przez śmierć tego małżonka. Przysposobienie dziecka żony jest zatem całkowicie bezpieczne i nie będzie prowadziło do przerwania więzi.

Przysposobienie niepełne

Przysposobienie niepełne prowadzi do powstania relacji tylko między przysposabiającym i przysposobionym. Jednakże nawet w takim wypadku skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Przysposobienie niepełne może zostać przekształcone w przysposobienie pełne. Na żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których zgoda jest do przysposobienia potrzebna, Sąd opiekuńczy może w okresie małoletniości przysposobionego zmienić przysposobienie niepełne na przysposobienie pełne – ze wszystkimi skutkami opisanymi powyżej.

Przysposobienie dziecka żony może mieć zatem przybrać formę przysposobienia pełnego lub niepełnego. Ostatecznie wybór w tym zakresie zależy od Państwa potrzeb i okoliczności danej sprawy, a przede wszystkim potrzeb Państwa rodziny.

Jak można przysposobić dziecko żony?

Postępowanie w przedmiocie przysposobienia dziecka żony jest wszczynane przez Sąd opiekuńczy na wniosek przysposabiającego. Rzeczony wniosek należy złożyć w Sądzie opiekuńczym właściwym dla osoby przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną.

Jeżeli jednak chcecie Państwo przysposobić dziecko żony, to procedura wygląda nieco inaczej. W takiej sytuacji żona powinna wskazać osobę przysposabiającego – przed Sądem opiekuńczym właściwym dla osoby przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną.

Procedura przysposobienia dziecka żony

Rodzice mogą bowiem przed Sądem opiekuńczym wskazać osobę przysposabiającego, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka za zgodą tej osoby złożoną przed tym sądem. Osobą wskazaną może być również małżonek jednego z rodziców.

W takiej sytuacji, przed wszczęciem postępowania w sprawie o przysposobienie, Sąd opiekuńczy wyznaczy termin, w którym wskazany przez rodziców przysposabiający powinien zgłosić się do Sądu opiekuńczego wniosek o przysposobienie pod rygorem nieuwzględnienia wskazania. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni.

Sąd opiekuńczy orzeknie o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy. Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna.

W dalszym rzędzie procedura będzie odbywać się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.”), a ściślej przepisów od art. 585 do 589.

Przysposobienie dziecka żony – jakie warunki muszą zostać spełnione?

Jak się Państwo domyślacie – aby przysposobić dziecko żony – muszą być spełnione określone warunki. Zostały one określone w przepisach k.c., a ściślej od art. 114 do 127 (przepisy dotyczące przysposobienia). Poniżej omówię poszczególne warunki.

Warunki dotyczące osoby przysposabianej

Tutaj tych warunków jest najmniej. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. Wymaganie małoletniości powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.

Małoletnim jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia (w myśl przepisów cywilnych). Wyjątek stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 roku życia. Od tego momentu przestaje ona być małoletnia.

Istotne jest zatem, aby wniosek został złożony najpóźniej w dniu poprzedzającym ukończenie przez dziecko żony 18 roku życia. Jeżeli ta przesłanka nie zostanie spełniona, to wniosek nie zostanie uwzględniony.

Jeżeli chcecie Państwo przysposobić pełnoletnie dziecko żony, to polskie przepisy prawa nie przewidują takiej możliwości. Nic nie stoi jednak na przeszkodzi, aby ustanowić w testamencie takie dziecko Państwa spadkobiercą. W ten sposób można zadbać o jego przyszłość majątkową – po Państwa śmierci.

Przysposobienie dziecka żony – warunki wobec osoby przysposabiającej

Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.

Należy również pamiętać, że między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku – tak jak to bywa między rodzicami biologicznymi a dziećmi.

Zgoda przysposabianego i żony

W celu przysposobienia dziecka żony – potrzebne jest uzyskanie jej zgody (z wyrażeniem zgody jest tożsame wskazanie przed Sądem osoby przysposabiającego). Nadto do przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, który ukończył lat trzynaście.

Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać, który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia.

Sąd opiekuńczy może wyjątkowo orzec przysposobienie bez żądania zgody przysposabianego lub bez jego wysłuchania, jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody lub jeżeli z oceny stosunku między przysposabiającym a przysposabianym wynika, że uważa się on za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem przysposabianego.

Przysposobienie dziecka żony – skutki w zakresie władzy rodzicielskiej

Przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym. Jeżeli jednak jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie.

Podsumowanie

Przysposobienie dziecka żony wymaga spełnienia szeregu warunków. Jak Państwo jednak widzicie nie są one nader skomplikowane i przy dołożeniu należytej staranności można dość sprawnie przeprowadzić całe postępowanie dotyczące przysposobienia dziecka żony. Jeżeli chcecie Państwo powierzyć prowadzenie formalności adwokatowi – zapraszam do kontaktu. Sprawy rodzinne, w tym o przysposobienie, należą do mojej ścisłej specjalizacji zawodowej.

Wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie prawne w Twojej sprawie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią