Adwokat rozwód Gdańsk

PODZIAŁ MAJĄTKU 1

Podział majątku po rozwodzie. Co trzeba wiedzieć?

Rozwód to trudny czas dla każdego małżeństwa, a jednym z kluczowych zagadnień, które trzeba rozważyć, jest podział majątku. Jakie zasady obowiązują w Polsce w przypadku rozdzielania wspólnego mienia po rozwodzie? Jakie są prawa i obowiązki małżonków w kontekście kredytu hipotecznego? W niniejszym artykule omówimy te kwestie i postaramy się rozwiać wątpliwości dotyczące podziału majątku po rozstaniu małżonków.
PODZIAŁ MAJĄTKU 2
PODZIAŁ MAJĄTKU 3

Spis treści

  1. Małżeńskie ustroje majątkowe
  2. Co dzieje się z majątkiem małżonków po rozwodzie?
  3. Jakie znaczenie dla umowy kredytu hipotecznego ma orzeczenie rozwodu?
  4. Który z małżonków będzie zobowiązany do spłaty kredytu po rozwodzie?
  5. Często zadawane pytania

1. Małżeńskie ustroje majątkowe

Aby zrozumieć, jak przebiega podział majątku po rozwodzie, warto zapoznać się z różnymi ustrojami majątkowymi obowiązującymi w małżeństwach.

Rozdzielność majątkowa

Najpopularniejszym ustrojem małżeńskim majątkowym jest wspólność ustawowa, która automatycznie powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Jednak małżonkowie mają możliwość wyboru rozdańczego ustroju majątkowego. W ramach rozdzielności majątkowej można wyróżnić kilka rodzajów, ale najczęściej stosowanym jest ten, który nie powoduje powstania majątku wspólnego małżonków, a każdy z partnerów gospodaruje samodzielnie swoimi pieniędzmi jak dotychczas.

Wspólność majątkowa

W przypadku wspólności majątkowej sytuacja jest odwrotna – zdecydowana większość składników majątku nabytych po wstąpieniu w związek małżeński jest objęta wspólnością. Do majątku odrębnego wchodzą z kolei m.in. przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia. Majątek osobisty obejmuje również składniki zebrane przed zawarciem małżeństwa.

2. Co dzieje się z majątkiem małżonków po rozwodzie?

Należy podkreślić, że orzeczenie rozwodu nie prowadzi automatycznie do podziału majątku wspólnego małżonków. W tym dniu dochodzi jedynie do ustanowienia pomiędzy nimi rozdzielności oraz powstania współwłasności w częściach ułamkowych (najczęściej po połowie).

Do zniesienia współwłasności konieczne jest z kolei wystąpienie do sądu o podział majątku wspólnego bądź ustalenie tej kwestii w drodze umowy. Postępowanie jest wszczynane na wniosek jednego bądź obojga małżonków. Jeśli w grę wchodzi podział środków pieniężnych, łatwiej ustalić jego zasady i dokładnie wydzielić części.

3. Jakie znaczenie dla umowy kredytu hipotecznego ma orzeczenie rozwodu?

Podział majątku wspólnego małżonków w wielu sytuacjach nie kończy spraw majątkowych pomiędzy nimi. Jeśli zawarli oni solidarnie umowę kredytu, ustalenia wymagają zasady jego dalszej spłaty.

Orzeczenie rozwodu nie prowadzi do zmiany umowy kredytu. Małżonkowie są więc zobowiązani do dalszego uiszczania rat jak dotychczas. W postępowaniu o podział majątku sąd nie dzieli pasywów spadku, skupiając się na aktywach.

Kredyt hipoteczny należy z kolei zakwalifikować właśnie jako pasywa, czyli zobowiązanie wspólne małżonków. Sąd nie decyduje więc, kto jest zobowiązany do spłaty kredytu w przyszłości. Nie ma znaczenia nawet, na kogo rzecz zostanie przyznane wspólne mieszkanie małżonków oraz czy i kto zostanie zobowiązany do dopłat.

Sąd Najwyższy w swoich wyrokach wielokrotnie już wskazywał, że sąd w sprawie o podział majątku nie rozstrzyga kwestii zobowiązania wynikającego z kredytu, ponieważ nie ma w tym zakresie dostatecznych danych. Skomplikowane zobowiązanie może być również rozłożone na wiele lat, co dodatkowo utrudnia jasną ocenę sytuacji i sprawiedliwy podział kosztów z nim związanych.

4. Który z małżonków będzie zobowiązany do spłaty kredytu po rozwodzie?

Skoro podział majątku nie wywiera skutków co do kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zastanawiasz się, co dalej z jego spłatą. Perspektywa banku jest jasna – instytucja zawarła umowę z dwoma osobami i oczekuje od nich spłaty zobowiązania w całości. Małżonkowie są odpowiedzialni z tego tytułu solidarnie. Bank może więc żądać zaspokojenia swoich roszczeń według wyboru – od obu byłych partnerów bądź tylko od jednego, zgodnie ze swoim uznaniem.

Każdy z małżonków ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie wynikające z kredytu hipotecznego całym swoim majątkiem. W szczególności nie ma możliwości uwolnienia się od zobowiązania poprzez wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości przez drugiego z partnerów.

W praktyce występują sytuacje, w których bank wyraża zgodę na zmianę umowy kredytu i ustalenie, że w przyszłości będzie je spłacał tylko jeden małżonek. Instytucje finansowe są jednak w tym zakresie niechętne do wsparcia kredytobiorców. Jest to zrozumiałe, ponieważ bank woli mieć dwie osoby, od których może dochodzić zaspokojenia.

Rozwiązaniem dla małżonków jest prawo do zwrotu od drugiego partnera kwot obejmujących połowę zobowiązania, które pierwszy spłacił zgodnie z zawartą umową kredytu. Należy jedynie pamiętać, aby roszczenie zgłosić w trakcie postępowania działowego.

5. Często zadawane pytania

1. Czy rozwód automatycznie prowadzi do podziału majątku?

Nie, orzeczenie rozwodu nie prowadzi automatycznie do podziału majątku. Konieczne jest osobne postępowanie sądowe lub zawarcie umowy w tej sprawie.

2. Jakie dokumenty są potrzebne do podziału majątku?

Do postępowania o podział majątku można potrzebować dokumentów potwierdzających posiadane aktywa i pasywa, w tym umowy kredytowe i inne dokumenty finansowe.

3. Czy bank może zgodzić się na spłatę kredytu przez jednego z małżonków?

Tak, bank może wyrazić zgodę na zmianę umowy kredytu i uznać jednego małżonka za wyłącznego dłużnika. Jednak nie zawsze jest to łatwe do uzyskania.

4. Jakie są konsekwencje finansowe rozwodu?

Konsekwencje finansowe rozwodu mogą być różne, w tym konieczność podziału majątku, spłata kredytów i alimenty na dzieci. Każda sytuacja jest indywidualna i zależy od wielu czynników.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z Kancelarią