Adwokat rozwód Gdańsk

Rozwód kto dostaje dziecko

Rozwód kto dostaje dziecko

Jeżeli masz dzieci i chcesz uzyskać rozwód, to zapewne zadajesz sobie pytanie kto dostaje dziecko po rozwodzie. Zanim złożysz pozew o rozwód dokładnie przemyśl swoją taktykę działania, w szczególności w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Rozwód kto dostaje dziecko

Sąd orzekając rozwód stwierdza ustanie małżeństwa. Jednocześnie, w wyroku rozwodowym rozstrzyga dodatkowe kwestie, takie jak na przykład sprawy władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga współmałżonków i kontakty z nim. Zatem rozwód kto dostaje dziecko? W oparciu o dane z 2011 roku ponad 800 tys. polskich dzieci przeszło rozwód. Rozstanie rodziców zawsze będzie trudnym przeżyciem dla dziecka. Kwestia ustalenia jest zagadnieniem generującym wiele emocji i wątpliwości. Niniejszy artykuł opracowałam z myślą o rodzicach, którzy zastanawiają się:

Kto przy rozwodzie opiekuje się dzieckiem? Rozwód kto dostaje dziecko?

Jak wspomniałam we wstępie, Sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka wyłącznie o trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Obligatoryjnym elementem wyroku jest powierzenie opieki nad małoletnim dzieckiem jednemu z małżonków. Obowiązek ten, wynika oczywiście z przepisów prawa. Sąd podejmując decyzje, rozważa wszystkie okoliczności faktyczne konkretnej sprawy.

Jakie są czynniki warunkujące te ustalenia? W pierwszej kolejności Sąd bierze pod uwagę zakres uprawnień rodzicielskich, jakie posiadają rodzice. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd może:

  • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając tym samym władzę rodzicielską do wskazanych uprawnień i obowiązków co do dziecka;
  • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom;
  • zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców;
  • pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Na władzę rodzicielską składa się sprawowanie pieczy nad dzieckiem, to oznacza wychowywanie i kierowanie nim, zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentacja dziecka. Zmiana przepisów umożliwiła współmałżonkom zawarcie pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (o ile jest zgodne z dobrem dziecka). Dopiero w przypadku braku rzeczonego porozumienia, Sąd będzie rozstrzygał o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Pisemny wniosek, który ma umożliwić obojgu rodzicom zachowanie pełni władzy rodzicielskiej składa się wraz z wnioskiem rozwodowym do sądu. Jest to instytucja znacznie upraszczająca sprawy rozwodowe i pozytywnie wpływa na komfort psychiczny małoletniego dziecka, ograniczając spory pomiędzy rodzicami. Ustalenia zawarte we wspomnianym wniosku mogą być niezwykle pozycyjne, a sama współpraca nad takim planem podczas mediacji stwarza pole do dialogu w trakcie rozprawy rozwodowej i po niej. Sąd nie będzie orzekał zgodnie z wnioskiem, wyłącznie, gdy w bezpośredni sposób godzi on w dobro dziecka. Orzeczenie powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie jest tożsame z ustanowieniem tak zwanej opieki naprzemiennej (na przykład gdy małoletnie dziecko mieszka 2 tygodnie u ojca a następnie 2 tygodnie u matki). Podczas udzielania konsultacji prawnych związanych z rozwodem często spotykam się z pytaniem: Czy orzeczenie o winie jednego z rodziców wpływa na kwestie ustalenia władzy rodzicielskiej? Nie można jednogłośnie stwierdzić, że takie orzeczenie (o winie za rozkład pożycia) nie ma zupełnie znaczenia, jednak ma drugorzędną wagę. O ile oczywiście nie dopuścił się on nienależytego zapewniania potrzeb rodziny, małżonek, który został uznany winnym rozkładu nie ma uniemożliwienia wykonywania władzy rodzicielskiej.

W jakich sytuacjach sąd powierzy wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica?

Sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzica do określonych uprawnień i obowiązków co do małoletniego dziecka, zawsze i wyłącznie wtedy, gdy będzie przemawiało za tym dobro dziecka. Jest to podyktowane względami praktyczymi, na przykład, gdy rodzice są w konflikcie i trudność sprawia im podejmowanie jednomyślnych decyzji dotyczących dziecka. Taka sytuacja prowadzi do naruszenia interesów dziecka. Powtarzające się konfliktowe sytuacje, na przykład gdy jeden z rodziców wyraża zgodę na udział w dziecka w zajęciach dodatkowych, ale drugi odmawia wyrażenia zgody, będą dla dziecka uciążliwością. Sąd w takim przypadku dla dobra dziecka zadecyduje o ograniczeniu władzy jednemu z rodziców.

Omawiając kwestie opieki naprzemiennej należy zaznaczyć, że jest to rozwiązanie polegające na zachowaniu równej relacji dziecka z obojgiem rodziców. Ponownie podkreślić należy, że Sąd nie zdecyduje o przyznaniu opieki naprzemiennej, gdy uzna, że jest ona niezgodna z dobrem dzieckiem. Zobrazuje taką sytuację przykładem, gdy rodzice mieszkają w znacznej odległości od siebie i dziecko zmuszone jest do pokonywania znacznego dystansu.

Mama czy tata? Rozwód kto dostaje dziecko?

Płeć nie powinna być czynnikiem warunkującym otrzymanie praw do opieki nad dzieckiem – zgodnie z zasadą, każda decyzja powinna służyć wyłącznie dobru dziecka. Niestety, statystyki nie pozostawiają złudzeń a opieka nad dzieckiem po rozwodzie znacznie częściej przyznawana jest matce niż ojcu.

Jeżeli jednak nie chcesz pozostawiać kwestii władzy rodzicielskiej do rozstrzygnięcia przez Sąd, koniecznie przeczytaj mój wpis dotyczący porozumienia rodzicielskiego. Porozumienie rodzicielskie może być świetnym rozwiązaniem Twoich problemów.

Dobro małoletnich dzieci objęte jest względami szczególnej ochrony w prawie. Wybór profesjonalnego i kompetentnego prawnika umożliwi komfortowe przejście przez rozwód Tobie i Twoim najbliższym

Niniejszy wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze. W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Rate this post
Kontakt z Kancelarią